Bạn đang tại: SmartPhone & Tablet

Sửa laptop tại Đà Nẵng, sửa máy tính tại Đà Nẵng 05113690099

1/ Root máy:
Driver:
I535_GSIII_Samsung_USB_Driver_v1_4_6_0.exe
Tool: Odin3 3.07
Root Máy: Root I535

( Chọn mục PDA để flash file root)

* Root máy cách 2: GS3 Root I535 ( Không cần phải flash qua Ordin giống cách trên)Chạy file RootDebugfs.bat:

2/ Cài Recovery: 
File: Recovery

Dùng lệnh sau để flash recovery:

 

adb recovery.img /sdcard/

adb shell

su

dd if=/sdcard/recovery.img of=/dev/block/mmcblk0p18

 

3/ File Tiếng Việt: Download
Google App: Google Apps ( Flash tiếp cái này để có thêm App Market).

( Wipe factory, wipe cache => tiến hành up rom)

Tags: ,

Lượt xem: 1,056